За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-155/13.01.2023 г.

  • 13 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-155/13.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация и застрояване /ИПРЗ/ на ПИ с идентификатор 61710.505.19 (идентичен с парцел IV-2360, кв. 87) по КК и КР на гр. Разград"

Галерия