За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-156/13.01.2023 г.

  • 13 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-156/13.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на покрив на съществуваща сграда (хладилна база и склад за търговия на едро с хранителни стоки), с цел монтаж на покривна фотоволтаична електроцентрала с мощност до 40.5 kW за собствени нужди", с местоположение ПИ 61710.505.4995 по КККР на гр. Разград

Галерия