За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-183/17.01.2023 г.

  • 17 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-183/17.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабел НН от РК на ФВС до ТЕЛ за свързване на фотоволтаична система с генераторна мощност 30 kWp", с местоположение УПИ ХХ-76, кв. 13 по плана на с. Лъвино

Галерия