За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-214/19.01.2023 г.

  • 19 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-214/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда и реконструкция на същестуваща покривна конструкция", с местоположение ПИ 77308.504.995 по КККР на гр. Цар Калоян

Галерия