За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-231/19.01.2023 г.

  • 19 Декември 2022 |

Писмо до възложителя с изх. И-231/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 63427.9.124, находящ се в кв. 38, по плана на кв. Долапите, гр. Русе"

Галерия