За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-232/19.01.2023 г.

  • 19 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-232/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Селскостопанска постройка за съхранение на инвентар", с местоположение ПИ 51679.72.63 по КККР на с. Николово

Галерия