За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-237/19.01.2023 г.

  • 19 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-237/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект на Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ХVII-482 и УПИ ХVIII-482 в кв. 76 по кадастралния и регулационния плана на с. Екзарх Йосиф, общ. Борово"

Галерия