За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-238/19.01.2023 г.

  • 19 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-238/19.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка-навес към магазин за строителни материали", с местоположение ПИ 61710.501.335 по КККР на гр. Разград

Галерия