За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-258/20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-258/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на инсталация за производство на електроенергия от възобновяеми източници - 2 фотоволтаични електрически централи с обща инсталирана мощност 7000 Кw", с местоположение ПИ 73496.502.18, 73496.502.19, 73496.502.20, 73496.502.21, 73496.502.22, 73496.502.24 и 73496.502.25 по КККР на гр. Тутракан

Галерия