За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-259/20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-259/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на УПИ XXII-1588, кв. 90 по плана на с. Тетово, общ. Русе, с цел определяне на устройствена зона – „Жилищна зона с преобладаващо малкоетажно застрояване“ и последващо изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар"

Галерия