За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-260/20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-260/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Удължаване на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение към ТП 1, кв. Дряново в гр. Кубрат за обект „Бензиностанция – увеличаване на мощност“, находящ се в ПИ с идентификатор 40422.505.2170 (идентичен с УПИ II-2093, кв. 18) по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград"

Галерия