За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-261/20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-261/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от ТП 2 „Брестовене“ за обект: „Жилищна сграда – увеличаване на мощност и промяна броя на фазите“, находящ се в УПИ X-1002, кв. 59 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград"

Галерия