За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-262/20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-262/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на паралелен клон на клон „А“ на въздушна мрежа ниско напрежение от ТП „Симеон“ за обект „Сграда със смесено предназначение с възможност за етапно изграждане“, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7410 (идентичен с УПИ IX-1904, 5400, кв. 63) по КК и КР на гр. Разград"

Галерия