За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-263/20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-263/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на кабелна линия ниско напрежение от табло НН на ТП „Ветеринарна“ за обект „Промишлени сгради - увеличаване на мощност“, находящ се в ПИ с идентификатор 40422.505.716 по КК и КР на гр. Кубрат, общ. Кубрат, обл. Разград"

Галерия