За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-264/20.01.2023 г.

  • 20 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-264/20.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно отклонение от БКТП „Скопие“ – гр. Разград за обект „Цех за ПВЦ и алуминиева дограма“, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.505.7406 (идентичен с УПИ V-7406, кв. 668) по КК и КР на гр. Разград"

Галерия