За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-300/23.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-300/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 36703.47.8 по КККР на с. Кацелово

Галерия