За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-304/23.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-304/23.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен канал от PPO315-SN10 по улица Щип, СВО и СКО за жилищна сграда в ПИ с идентификатор 63427.2.5874 по КК и КР на гр. Русе"

Галерия