За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-311/24.01.2023 г.

  • 23 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-311/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 61710.505.154 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград, за който е отреден УПИ XVIII-2214, кв. 144 по плана на гр. Разград"

Галерия