За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-312/24.01.2023 г.

  • 24 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-312/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ел. захранване: МКТП 63 kVA, 20/0.4 kV и кабел 20 kV към птицеферма за отглеждане на бройлери", с местоположение ПИ 70384.75.16 по КККР на с. Сушево

Галерия