За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-313/24.01.2023 г.

  • 24 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-313/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - външно ел. захранване и външна водопроводна връзка до поземлен имот с идентификатор 72357.706.42, местност "Черкезките ясаци", землище с. Тетово, общ. Русе"

Галерия