За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-314/24.01.2023 г.

  • 24 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-314/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 38529.72.95 по КККР на с. Копривец

Галерия