За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-315/24.01.2023 г.

  • 24 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-315/24.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с мощност 195 kW, БКТП 20/0.4 kV - 250 kVA, кабел 20 kV и кабелен преход 20 kV от въздушно в кабелно захранване и кабел ниско напрежение от РТфец до ТНН на БКТП", с местоположение УПИ IX-626, 832, кв. 50 по плана на с. Цар Самуил

Галерия