За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-343/25.01.2023 г.

  • 25 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-343/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение 38529.193.19 по КККР на с. Копривец

Галерия