За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-346/25.01.2023 г.

  • 25 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-346/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и промяна предназначението на селскостопанска сграда - навес в склад за съхранение на зърно", с местоположение УПИ XXII-143, кв. 4 по плана на с. Сърпово

Галерия