За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-358/25.01.2023 г.

  • 25 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-358/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.150.322 по КК и КР на гр. Русе"

Галерия