За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-359/25.01.2023 г.

  • 25 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-359/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за ПИ с планоснимачен номер 306, за който е отреден парцел IV-306, кв. 42 по плана на с. Мортагоново"

Галерия