За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-360/25.01.2023 г.

  • 25 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-360/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Развитие и разширяване на малко стопанство с отглеждане на пчелни семейства по мярка 6.1", с местоположение УПИ IV-102, кв. 18 (идентичен с 70130.501.239) по плана на с. Стърмен

Галерия