За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-361/25.01.2023 г.

  • 25 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-361/25.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Изработване проект на изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване и Работен устройствен план на поземлени имоти с идентификатори 61710.502.5086 и 61710.502.2929 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград"

Галерия