За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-04-ОС/2023 г.

  • 27 Януари 2023 |

Решение № РУ-04-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Смяна предназначението на имоти, находящи се в землищата на с. Ценово, с. Караманово, с. Новград, с. Долна Студена, с. Белцов, с. Кривина, с. Пиперково, с. Джулюница и с. Беляново, община Ценово, от земеделска в горска територия”, предвид това, че няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0000610 „Река Янтра” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-401/12.07.2016 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 62/09.08.2016 г.), променена със Заповед № РД-1068/07.11.2022 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 90/11.11.2022) и BG0000233 „Студена река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, обявена със Заповед № РД-341/31.03.2021 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 54/2021 г.)

Галерия