За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-368/26.01.2023 г.

  • 26 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-368/26.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Подмяна на съществуващи смесители № 3 и № 4 в съществуваща инсталация за производство на смоли, лакове, безири, пластификатори, електроизолационни лакове и полиестерни смоли", с местоположение ПИ 63427.3.732 по КККР на гр. Русе

Галерия