За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-372/26.01.2023 г.

  • 26 Януари 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-372/26.01.2023 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма", с местоположение ПИ 57368.142.18 по КККР на с. Полско Косово

Галерия