За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-05-ОС/2023 г.

  • 27 Януари 2023 |

Решение № РУ-05-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на инвестиционно предложение (ИП) за „Промяна предназначението на земеделски земи в горски територии”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Галерия