За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-10-ОС/2023 г.

  • 22 Февруари 2023 |

Решение № РУ-10-ОС/2023 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2023 г., в горски територии, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” – с. Острово, община Завет, област Разград, включващо горски подотдели 74 „з”, 76 „а”, 76 „б”, 126 „д”, 126 „з”, 126 „л” и 126 „н”, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, видове растения и животни, и техните местообитания, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 „Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед № РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.) и BG0000168 „Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед № РД-1034/17.12.2020 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 22/16.03.2021 г.), при спазване на посочените задължителни условия

Галерия