За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1057/09.03.2023 г.

  • 09 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1057/09.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и Работен устройствен план на ПИ с идентификатори 63427.2.4183, 63427.2.4184 и 63427.2.4187 по КК и КР на гр. Русе"

Галерия