За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1059/09.03.2023 г.

  • 09 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1059/09.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Фотоволтаична централа с изходяща мощност 50 mW" с местоположение ПИ 10759.72.340 по КККР на с. Веселина и ПИ 35715.26.445 по КККР на с. Каменар

Галерия