За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1072/10.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1072/10.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с обща инсталирана мощност до 300 kW и на трафопост тип БКТП 20/04 kV" с местоположение УПИ I, кв. 74 (ул. Отец Паисий 15) по плана на с. Обретеник

Галерия