За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1103/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1103/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 63427.152.16 и 63427.152.18, местност Нови Халваджи, гр. Русе, общ. Русе"

Галерия