За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1107/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1107/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала и трасе на защитна тръба ф110 мм с кабел САВТ 4х95 мм2 от ФЕЦ, разположена в имот с УПИ IV-1262, кв. 28, ул. Родопи 2, до ново електромерно табло, монтирано на фасадата на трафопост Т-1 Горичево в село Горичево, общ. Кубрат" с местоположение УПИ IV-1262, кв. 28 по плана на с. Горичево

Галерия