За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1109/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1109/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за техническата инфраструктура извън урбанизираната територия - трасе ел. кабел за обект Вилна сграда - еднофамилна в ПИ с идентификатор 63427.169.863 в мастност Гълъбец, землище гр. Русе" с местоположение ПИ 63427.169.863 по КККР на гр. Русе

Галерия