За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1111/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1111/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на уличен водопровод и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 63427.8.801 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе" с местоположение ПИ 63427.8.801 по КККР на гр. Русе

Галерия