За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1113/13.03.2023 г.

  • 13 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1113/13.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на външна електрическа връзка с кабелна линия 20 kV за фотоволтаична електрическа централа" с местоположение ПИ 38830.601.544 по КККР на с. Костанденец

Галерия