За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1117/14.03.2023 г.

  • 14 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1117/14.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Горскостопанска програма" с местоположение ПИ 30380.108.16 по КККР на с. Могилино

Галерия