За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1125/14.03.2023 г.

  • 14 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1125/14.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план - План за регулация за ПИ с идентификатор 59416.64.10 по КК и КР на с. Пороище, общ. Разград и План за улична регулация"

Галерия