За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1147/15.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1147/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план – изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ I-1573-за производствена и складова дейност, кв. 241А по плана на с. Айдемир, общ. Силистра"

Галерия