За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1148/15.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1148/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "1. Преустройство, адаптация и промяна предназначението на съществуваща сграда с обществени функции с идентификатор 63427.2.5540.1 по КК и КР на гр. Русе в медицински център с офиси, хотелски стаи и ресторант, ремонт и реконструкция на покривна повърхност
2. Промяна предназначението на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 63427.2.5540.2 по КК и КР на гр. Русе в обществена тоалетна"

Галерия