За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1149/15.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1149/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "изработване на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) за транспортен достъп до поземлени имоти с идентификатори 47336.11.61 и 47336.11.58 в местност Вехтите лозя, землище на гр. Мартен, общ. Русе"

Галерия