За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-1150/15.03.2023 г.

  • 15 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх.И-1150/15.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствена консумация с мощност 15 kW" с местоположение УПИ V-219, кв.26 по плана на с. Бъзовец

Галерия