За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1180/16.03.2023 г.

  • 16 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1180/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ с № 0.346, кв. 19 по плана на с. Николово, общ. Русе"

Галерия