За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1182/16.03.2023 г.

  • 16 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1182/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на многофамилна жилищна сграда с гаражи, магазини и офис" с местоположение ПИ 63427.2.419 (идентичен с УПИ II-419, кв. 99) по КККР на гр. Русе

Галерия