За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-1184/16.03.2023 г.

  • 16 Март 2023 |

Писмо до възложителя с изх. И-1184/16.03.2023 г., относно ИП/ПП за "Разширяване на съществуващо стопанство чрез отглеждане на млечни овце" с местоположение ПИ 884, кв. 29, УПИ II, кв. 29 по плана на гр. Завет и ПИ 004017 в землището на с. Сушево

Галерия